702 002 488

Vyhledávání nemovitostí

GDPR - Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů dle GDPR

Naše realitní kancelář RK CHALUPA s.r.o.,jako „správce“, si Vás tímto dovoluje informovat, jak a k jakému účelu zpracovává Vaše osobní údaje. Tyto zásady se týkají zejména zákazníků správce, kteří se správcem uzavírají zprostředkovatelské či jiné smlouvy související se záměrem prodat/koupit/pro­najmout nemovité věci, v omezené míře také návštěvníků internetových stránek správce.

Rozsah zpracování (kategorie osobních údajů)

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro účely zpracování, zejména tedy pro účely vzájemných obchodních vztahů, jako jsou předsmluvní jednání a následné plnění uzavřených smluv. Jedná se zejména o kontaktní a identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, příp. rodné číslo, e-mailová adresa a telefonní číslo) a další údaje potřebné pro plnění smlouvy.
Jste-li našim zákazníkem a projevíte o to při objednávce služeb zájem, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat také v rozsahu nezbytném pro přímý marketing, zejména tedy identifikační a kontaktní údaje.

Účel a právní základ zpracování

aše osobní údaje zpracováváme hned k několika účelům. Primárním a hlavním účelem je však uzavření a plnění smlouvy, kterou s námi uzavíráte. Dalším účelem zpracování je plnění našich mnoha zákonných povinností. Po ukončení vzájemných obchodních vztahů je zpracováváme rovněž za účelem ochrany oprávněných zájmů správce, zejména kdybychom museli některé z dokumentů obsahujících Vaše osobní údaje předložit jako důkaz v soudním řízení či orgánům daňové správy či jiným orgánům veřejné moci.

Právním základem zpracování je plnění smlouvy mezi námi jako správcem a Vámi jako zákazníkem, subjektem údajů. Právním základem překrývajícím se v určitém rozsahu je plnění právních povinností, a to zejména ve vztahu k některým daňovým a účetním předpisům – např. dle zákona o dani z přidané hodnoty musíme uchovávat účetní doklady po dobu 3 let od konce účetního období, a pokud jsme plátcem DPH, pak po dobu 10 let od konce účetního období. Proti tomuto však u nás můžete kdykoliv uplatnit námitky a my již Vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat, pokud již byl smluvní vztah mezi námi a Vámi ukončen. Náš oprávněný zájem je také titulem pro zpracování v případě, kdy osobní údaje uchováváme po dobu 10 let zejména pro případ, že bychom museli tyto osobní údaje nebo dokumenty, na kterých se tyto osobní údaje nacházejí, předložit jako důkazy v soudním sporu. Našim oprávněným zájmem je tedy naše právní ochrana, a to po dobu běhu promlčecí lhůty. Některé z osobních údajů zpracováváme po dobu pevně stanovenou zvláštními právními předpisy, zejména v oblasti daňové a účetní.

Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům

K Vašim osobním údajům budou mít přístup pouze naši zaměstnanci, příp. externí účetní, daňoví a právní a jiní poradci, kteří dostávají tyto osobní údaje jen v nezbytném rozsahu a kteří jsou vázáni povinnou mlčenlivostí. Nepředáváme osobní údaje jiným třetím osobám, s výjimkou orgánů veřejné moci (zejména finanční úřad) při plnění našich právních povinností.

Vaše práva dle GDPR

V souladu s GDPR máte právo opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, právo výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Máte právo podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

Kdo data zpracovává?

Advokátní kancelář Mgr. Denisa Marková, sídlem J. Š. Baara 11, 370 01 České Budějovice účetnictví a daňové poradenství – MONEKON s.r.o.
PolyWeb s.r.o. – poskytovatel webových stránek a realitního softwaru